ALGEMENE VERKOOPS-,LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN
Eric Sels bvba

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van monetaire koersen, lonen, materialen, en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering goederen of diensten geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering.
  Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuur datum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 5. De klant is er toe gehouden voor de uitvoering der werken een plan ter handen te stellen aan de aannemer waarop alle ondergrondse leidingen, constructies en dergelijke duidelijk zijn aangeduid met vermelding van aard en diepte ervan. In geval van ontstentenis van zulke plannen draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid van eventuele schade aan voormelde leidingen en/of constructies. Bovendien zal de klant aan de aannemer schriftelijk de nodige instructies geven met betrekking tot de levende hagen. De aannemer draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
  De vereiste vergunning tot het uitvoeren van werken dienen door de klant te worden bekomen.
 6. De aannemer wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenis tot het leveren van bestelde planten wanneer hij wegens overmacht (oogstmislukking, uitputting voorraad, droogte, enz.) niet in de mogelijkheid is aan zijn verbintenissen te voldoen. Hij zal hiervoor nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden. Deze planten kunnen vervangen worden door gelijkaardige of dicht benaderde variëteiten of soorten.
 7. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijl rente verschuldigd, ten belopen van 18 % per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100 €.
 8. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 30% van de waarde van bestelling beneden de 500 € en 50 % boven dit bedrag, met hetzelfde minimum van 100 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.
 9. Zolang de geleverde goederen niet worden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.
 10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft, dit alles enkel volgens Belgisch recht. Juridische kosten zullen worden gefactureerd.
 11. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om mogelijk na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaal, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 12. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om voorschotfacturen te maken ten belopen van de reeds geleverde goederen of diensten.
 13. Wanneer wij ten gevolgen van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 14. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 15. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 16. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 17. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient 30% betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.
 18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten. Er wordt pas rekening gehouden met garanties en support na betaling van de volledige factuur.
 19. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 20. Er mogen geen kopieën gemaakt worden, zij het geheel of deels van plannen of lijsten zonder schriftelijke toestemming.
 21. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of ongeval ten gevolgen van het gebruik van de goederen.
 22. De klant is verplicht de verkoopvoorwaarden aan te vragen en te lezen. Bij overeenkomst worden de verkoopsvoorwaarden als aanvaard beschouwd. De klant kan de verkoopsvoorwaarden steeds nalezen op onze website.
 23. Natuursteenvloeren worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster dat slechts als een benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering kan geëist worden.
  Bij plaatsing in openlucht zullen natuursteenvloeren ten gevolge van klimatologische omstandigheden gaan krimpen en uitzetten. Daardoor kunnen er na verloop van tijd scheurtjes onstaan en zelfs voegen uitvallen. Door te bestellen verklaart de opdrachtgever zich hier mee akkoord.